Кафедра математичного аналізу та статистики

Адреса

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, каб. 506

Телефон

+38(0332)249367

Історична довідка:

Кафедра алгебри і математичного аналізу створена у 2015 році на основі кафедр геометрії і алгебри та математичного аналізу. Ці дві кафедри, у свою чергу, виникли з кафедри математики.

Власне кафедра математичного аналізу була утворена у вересні 1965 року (наказ № 76 від 9.ІХ.1965 року по Луцькому педінституті) у складі 6 чоловік: зав. кафедри – Р.М. Ковальчук, в.о. доцента Горбач М.М., старші викладачі – В.Й. Горбайчук, З.В. Зарицька, асистенти – П.Є. Антонюк, М.В. Собчук. В той час викладачі кафедри забезпечували викладання таких основних курсів: математичний аналіз, теорія функцій дійсної змінної, теорія функцій комплексної змінної, методи математичної фізики, елементарна алгебра і тригонометрія, а згодом, з 1976 року – також алгебра і теорія чисел.

В різний час на кафедрі математичного аналізу працювали: доктори фіз.-мат. наук М.С. Братійчук, П.В. Задерей, А.С. Романюк; кандидати фіз.-мат. наук, доценти М.М. Горбач, П.Є. Антонюк, Р.М. Ковальчук, І.В. Коробчук, В.О. Петенько, О.І. Швай, О.А. Сухомлин, В.Й. Горбайчук, М.Є. Коренков, Ю.І. Харкевич, Б.Й. Шелестовський, Л.І. Зузук, В.Г. Буднік; старші викладачі Г.М. Кальчик, М.Г. Козак, Н.І. Корецька, М.І. Іванців, К.Ф. Філозоф, М.С. Махомед, М.В. Собчук, Т.Н. Миронюк.

За сумісництвом на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук, професори О.Г. Кукуш, А.С. Романюк, І.О. Шевчук.

На кафедрі неодноразово читали спецкурси такі відомі вчені: В.К. Дзядик, І.Г. Соколов, М.Л. Горбачук, В.Е. Лянце, О.І. Степанець.

За 49 років існування кафедрою математичного аналізу завідували: Р.М. Ковальчук (1965-1969), З.В. Зарицька (1969-1977), П.Є. Антонюк (1977-1982), Л.І. Філозоф (1982-2014), І.В. Кальчук (з 2014 року).

У 1993 році, разом з утворенням університету, від кафедри математики відділилась кафедра прикладної математики, а кафедру математики реорганізували в кафедру геометрії і алгебри. Члени кафедри забезпечували викладання геометричних дисциплін, теорії ймовірностей, елементарної математики та методики викладання математики, керівництво всіма педагогічними практиками.

Кафедрою геометрії і алгебри завідували В.Я. Ілляшенко (1993-2010), Т.В. Волошина (2010-2015).

 

Викладачі кафедри успішно проводять наукові дослідження. За роки існування кафедри 18 викладачів успішно захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук, опублікували понад 600 наукових робіт.

Викладачі кафедри алгебри і математичного аналізу успішно проводять наукові дослідження. Кафедра має тісні наукові зв’язки з провідними університетами України та багатьох країн світу: Білорусі, Росії, Польщі та ін.

Кафедра алгебри і математичного аналізу активно проводить роботу з обдарованими школярами та студентами. Викладачі кафедри постійно залучаються до роботи в журі шкільних олімпіад обласного та всеукраїнського рівня, успішно співпрацюють з Малою академією наук, є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Підготовка фахівців здійснюється для потреб підприємств, організацій, навчальних закладів.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

Раціональні наближення.

Наближення диференційовних функцій лінійними методами підсумовування рядів Фур’є.

Поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних.

Застосування сплайнів в теорії апроксимації.

Асимптотична поведінка непараметричних статистик, побудованих за допомогою сплайнів.

Проблеми ефективного обчислення функцій модулярної арифметики над числами великої довжини.

Лінійчаста диференціальна геометрія;

Зображення напівгруп;

Історія математики;

Педагогіка та методика викладання математики у вищій та середній школі;

Комп’ютерні технології у задачах космічної динаміки і аналітичної теорії звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.

 

Напрями підготовки. 

З 2016 року на кафедрі підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

-   перший (бакалаврський) – бакалавр;

-   другий (магістерський) – магістр.

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка бакалаврів:

за галуззю знань 11 "Математика та статистика" 111 "Математика"

Випускникам присвоюється кваліфікація: Математик, викладач-стажист.

Спеціалізації:

  1. Математичний аналіз, алгебра та геометрія
  2. Диференціальні рівняння та математична фізика

за галуззю знань 01 "Освіта" 014.04 "Середня освіта (Математика)”

Випускникам присвоюється кваліфікація: Вчитель математики та інформатики

Спеціалізації:

  1. Математичний аналіз, алгебра та геометрія
  2. Математика та методика навчання математики

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка магістрів:

за галуззю знань 11 "Математика та статистика" 111 "Математика"

Випускникам надається кваліфікація: Математик. Викладач математики.

Спеціалізації:

  1. Математичний аналіз, алгебра та геометрія
  2. Диференціальні рівняння та математична фізика

за галуззю знань 01 "Освіта" напряму підготовки – 014.04 "Середня освіта (Математика)"

Випускникам надається кваліфікація: Викладач математики.  Вчитель математики

Спеціалізації:

  1. Математичний аналіз, алгебра та геометрія
  2. Математика та методика навчання математики