Магістр 014 Середня освіта (Математика)

1. Цикл загальної підготовки  

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 

Методологія та організація наукових досліджень 

Теорія випадкових процесів

Дослідження операцій 

Методологія та філософія математики 

Методика навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності

Математична економіка 

Статистичні методи в економіці та фінансах 

 2. Цикл професійної підготовки 

 2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Прикладні математичні пакети для обробки даних та  моделювання 

Додаткові розділи елементарної математики

Фінансова та актуарна математика

Виробнича (асистентська) практика 

Виробнича (переддипломна) практика 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

Блок дисциплін 1.  МАТЕМАТИЧНИЙ   АНАЛІЗ,  АЛГЕБРА ТА  ГЕОМЕТРІЯ 

Методи розв'язування олімпіадних задач

Геометричні перетворення

Комбінаторні задачі та складність обчислень

Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії 

Блок дисциплін 2.  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ   РІВНЯННЯ  ТА  МАТЕМАТИЧНА  ФІЗИКА 

Функціональні рівняння та методи їх розв'язання

Тригонометрія та її застосування

Вибрані питання диференціального та інтегрального числення

Науковий семінар з математики та методики навчання математики